Sunday, 4 December 2011

SENARAI NAMA-NAMA ULAMA ISLAM YANG MUKTABAR YANG BERAKIDAH ASYAIRAH DAN MATURIDIYAH YANG BUKAN AKIDAH WAHABI

Antara Ulama’-Ulama’ dalam Bidang Akidah yang Bermazhab Al-Asya’irah
 1. Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari, pengarang kitab Al-Luma’ dan Maqolat Islamiyyin
 2. Imam Al-Baqillani (405H)
 3. Abu Ishaq Al-Isfarayini (418 H)
 4. Imam Ishaq As-Syirazi (476 H)
 5. Imam Al-Juwaini
 6. Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini (478 H), pengarang kitab An-Nizomiyah
 7. Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali r.a. pengarang kitab Al-Iqtisod fi Al-I’tiqod (505 H)
 8. Imam Ibn ‘Asakir (576 H), pengarang kitab tabiyiin Kazb Al-Muftari
 9. Imam As-Syahristani (548 H)
 10. Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab Asas At-Taqdis (606 H)
 11. Imam Al-Allamah Al-Amadi (631 H)
 12. Imam Al-Iji (756 H)
 13. Imam Sa’ad At-Taftazani (793 H) pengarang kitab syarh Al-Maqosid
 14. Imam As-Syarif Al-Jurjani (816 H)
 15. Imam Abu Mansur At-Tamimi
 16. Imam Nas Al-Maqdisi
 17. Imam Al-Farawi
 18. Imam Abu Al-Walid Al-Baji
 19. Imam Al-Bahili
 20. Imam Sultonul Ulama’ Izz ibn Abdis Salam
 21. Imam HibbatulLah Al-Makki
 22. Imam Al-Baijuri
 23. Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asy’ari
 24. Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Qurtubi r.a.
 25. Imam Al-Mufassir Ibn Kathir (rujuk buku tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra 10/200 karangan Imam As-Subki, Ad-Durar Al-Kamin 1/85 karangan Ibn Hajar dan sebagainya)
 26. Imam Al-Mufassir Ibn ‘Athiyyah Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz
 27. Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi r.a., pengarang kitab Al-Bahr Al-Muhith.
 28. Imam Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi r.a., pengarang kitab tafsir mafatih Al-Ghaib
 29. Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Buhgowi, pengarang kitab tafsir Al-Bughowi dan kitab Syarh As-Sunnah.
 30. Imam Al-Mufassir Abu Al-Laith As-Samarqandi r.a., pengarang kitab tafsir Bahr Al-Ulum, kitab bustanul Arifin dan tanbih Al-Ghafilin.
 31. Imam Al-Mufassir Abu Al-Hasan Ali An-Naisaburi pengarang kitab asbab An-Nuzul.
 32. Imam Al-Mufassir Abu At-Thana’ Syihabuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani r.a.
 33. Imam Al-Mufassir At-Thamin Al-Halabi r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Mashun.
 34. Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur.
 35. Al-Imam Al-Khotib As-Syirbini r.a., pengarang kitab tafsir As-Siraj Al-Munir.
 36. Imam Al-Allamah At-Thohir bin Asyur, pengarang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir
 37. Imam Az-Zarkasyi
 38. Imam Mutawalli As-Sya’rawi r.a.
Ulama’-ulama’ Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya’irah
 1. Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Darqutni r.a.
 2. Imam Al-Hafiz Abu Nu’aim Al-Ashbahani r.a., pengarang kitab hilyatul Auliya’
 3. Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak
 4. Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, pengarang kitab At-Thiqat
 5. Imam Al-Hafiz Abu Sa’id Ibn As-Sam’ani r.a., pengarang kitab Al-Inshof
 6. Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi r.a., pengarang kitab-kitab hadith dan kitab Al-Asma’ wa As-Sifat.
 7. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi
 8. Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi r.a., pengarang kitab syarh sahih muslim dan banyak lagi.
 9. Sheikhul Islam Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah
 10. Imam Al-Hafiz Ibn Daqiq Al-‘Aid
 11. Imam Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, musnid Ahlul Maghrib
 12. Imam Al-Hafiz Al-Karmani, pengarang syarah sahih Al-Bukhari
 13. Imam Al-Hafiz Al-Munziri, pengarang At-Targhib wa At-Taqrib
 14. Imam Al-Hafiz Al-Abi, pensyarah sahih Muslim
 15. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, pengarang fahtul Bari dan sebagainya.
 16. Imam Al-Hafiz As-Sakhowi r.a.
 17. Imam Al-Qostollani r.a. pengarang Irsyad As-Sariy
 18. Imam Al-Hafiz Al-Munawi r.a..
 19. Imam Al-Hafiz Ad-Dimyathi r.a.
 20. Sheikh Al-Hafiz Waliyullah Al-Dahlawi r.a.
 21. Sheikh Abu Al-Mahasin Al-Qouquji
 22. Sheikh Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari r.a..
 23. Sheikh Al-Musnid Muhammad Al-Hafiz At-Tijani.
 24. Sheikh Musnid Ad-Dunya, 
 25. Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani.
 26. Sheikh Al-Musnid Abbas Al-Maliki
Antara Ulama’-ulama’ Sirah yang Bermazhab Al-Asy’ari
 1. Imam Qadhi ‘Iyad, pengarang kitab As-Syifa fi syama’il wa ahwal Al-Mustofa
 2. Imam As-Suhaili r.a., pengarang kitab Ar-Raudh Al-Unf
 3. Sheikh Ibn Khaldun
 4. Imam Ibn Athir r.a.
 5. Imam As-Solihi Ad-Dimasqi, pengarang kitab Subulul Huda wa Ar-Rosyad
 6. Sheikh Yusuf An-Nabhani r.a..
Antara Ulama’-ulama’ Fiqh yang Bermazhab Al-Asy’ari

Menurut Imam Tajuddin As-Subki, majoriti ulama’ mazhab As-Syafi’ie, Malikiyah, Hanafiyah dan Sebahagian ulama’ Hanabilah bermazhab Al-Asy’ari. Demikian diriwayatkan daripada Imam Izzuddin bin Abdil-Salam yang turut diakui oleh Imam Abu Amr ibn Hajib dan Jamaluddin Al-Husairi. (At-Tobaqot 3/365)

 Antara fuqaha’ yang kuat mempertahankan mazhab Al-Asy’ari ini iaitu:

 1. Imam Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Al-Saif As-Saqil
 2. Imam Sheikhul Islam Zakaria Al-Ansori r.a..
 3. Imam Ar-Rafi’ie As-Syafi’e
 4. Imam Ibn ‘Abidin
 5. Imam Ibn Hajib.
 6. Imam Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad r.a.
 7. Imam ‘Alauddin Al-Bukhari
 8. Imam Al-Baidhowi r.a.
 9. Imam Az-Zabidi r.a.
 10. Imam Al-Qorofi r.a.
 11. Mufti Makkah Sheikh Ahmad Zaini Dahlan As-Syafi’e
Antara Ulama’-ulama’ Qiraat yang Bermazhab Al-Asy’ari
 1. Imam Al-Qari’ Ibn Jazri
 2. Imam As-Syatibi r.a.
Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asy’ari
 1. Sultan Salehuddin Al-Ayubi
 2. Sultan Muhammad Al-Fateh

Antara Peringkat Para Ulama’ Al-Asya’irah

Peringkat Pertama (Dari Kalangan Murid Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari)

Abu Abdullah bin Mujahid Al-Bashri
Abu Al-hasan Al-Bahili Al-Bashri
Abu Al-Hasan Bandar bin Al-Husein Al-Syirazi As-Sufi
Abu Muhammad At-Thobari Al-‘Iraqi
Abu Bakr Al-Qaffal As-Syasyi
Abu Sahl As-So’luki An-Naisaburi
Abu Yazid Al-Maruzi
Abu Abdillah bin Khafif As-Syirazi
Abu Bakr Al-Jurjani Al-Isma’ili
Abu Al-Hasan Abdul ‘Aziz At-Thobari
Abu Al-Hasan Ali At-Thobari
Abu Ja’far As-Sulami Al-Baghdadi
Abu Abdillah Al-Asfahani
Abu Muhammad Al-Qursyi Al-Zuhri
Abu Bakr Al-Bukhari Al-Audani
Abu Al-Manshur bin Hamsyad An-Naisaburi
Abu Al-Husein bin Sam’un Al-Baghdadi
Abu Abdul Rahman As-Syaruthi Al-Jurjani
Abu Ali Al-Faqih Al-Sarkhosyi

Peringkat Kedua

Abu Sa’ad bin Abi Bakr Al-Isma’ili Al-Jurjani
Abu Thayyib bin Abi Sahl As-So’luki An-Naisaburi
Abu Al-Hasan bin Daud Al-Muqri Al-Darani Ad-Dimasyqi
Al-Qodhi Abu Bakr bin At-Thoyyib bin Al-Baqillani
Abu ‘Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi (guru Imam Al-Qusyairi)
Al-Hakim Abu Abdillah bin Al-Bai’e An-Naisaburi
Abu Manshur bin Abi Bakr Al-Isma’ili
Al-Ustaz Abu Bakr Furak Al-Isfahani
Abu Sa’ad bin Uthman Al-Kharkusyi
Abu Umar Muhammad bin Al-Husein Al-Basthomi
Abu Al-Qasim bin Abi Amr Al-Bajli Al-Baghdadi
Abu Al-Hasan bin Maysazah Al-Isfahani
Abu Tholib bin Al-Muhtadi Al-Hasyimi
Abu Mu’ammar bin Abi Sa’ad Al-Jurjani
Abu Hazim Al-‘Abdawi An-Naisaburi
Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfara’ini
Abu ‘Ali bin Syazan Al-Baghdadi
Abu Nu’aim Al-Hafiz Al-Isfahani
Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Istawa’ie Ad-Dalwi

Peringkat Ketiga

Abu Al-Hasan As-Sukri Al-Baghdadi
Abu Manshur Al-Ayyubi An-Naisaburi
Abu Muhammad Abdul Wahab Al-Baghdadi
Abu Al-Hasan An-Na’imi Al-Bashri
Abu Thohir bin Khurasah Ad-Dimasyqi
Al-Ustaz Abu Manshur An-Naisaburi
Abu Dzar Al-Haraqi Al-Hafiz
Abu Bakr Ad-Dimsyaqi (Ibn Al-Jurmi)
Abu Muhammad Al-Juwaini (ayahnda Imam Al-Haramain Al-Juwaini)
Abu Al-Qasim bin Abi Uthman Al-Hamdani
Abu Ja’far As-Samnani
Abu Hatim At-Thobari Al-Qozwini
Abu Al-Hasan Rasya bin Nazhif Al-Muqri
Abu Muhammad Al-Isfahani (Ibn Al-Laban)
Abu Al-Fath Salim bin Ayyub Al-Razi
Abu Abdillah Al-Khobazi Al-Muqri
Abu Al-Fadhl bin ‘Amrus Al-Baghdadi Al-Maliki
Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Isfarayini
Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi (empunya Al-Asma’ wa As-Sifat)

Peringkat Keempat

Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi
Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Qusyairi
Abu ‘Ali bin Abi Harishoh Al-Hamdani Ad-Dimasyqi
Abu Al-Muzhoffar Al-Isfara’ini
Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali As-Syirazi
Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini
Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim Ad-Dimasyqi
Abu Abdillah At-Thobari

Peringkat Kelima

Abu Al-Muzoffar Al-Khowafi
Al-Imam Abu Al-Hasan At-Thobari (Balika Al-Harrasi)
Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali r.a.
Al-Imam Abu Bakr Al-Syasyi
Abu Al-Qashim Al-Anshori An-Naisaburi
Al-Imam Abu Nasr bin Abi Al-Qasim Al-Qusyairi
Al-Imam Abu ‘Ali Al-Hasan bin Sulaiman Al-Isbahani
Abu Sa’id As-ad bin Abi Nashr bin Al-Fadhl Al-‘Umri
Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Yahya Al-Uthmani Ad-Dibaji
Al-Qadhi Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Salamah (Ibn Al-Ratbi)
Al-Imam Abu Abdillah Al-Farawi
Imam Abu Sa’ad Isma’il bin Ahmad An-Naisaburi Al-Karmani
Imam Abu Al-Hasan Al-Sulami Ad-Dimasyqi
Imam Abu Manshur Mahmud bin Ahmad Masyazah
Abu Al-Fath Muhammad bin Al-Fadhl bin Muhammad Al-Isfara’ini
Abu Al-Fath Nasrullah bin Muhammad Al-Mashishi

Peringkat Keenam

Al-Imam Fakhruddin Al-Razi (empunya At-Tafsir Al-Kabir dan Asas At-Taqdis)
Imam Saifullah Al-Amidi (empunya Abkar Al-Afkar)
Sulton Al-Ulama’ Izzuddin bin Abdil Salam
Sheikh Abu ‘Amr bin Al-Hajib
Sheikhul Islam Izzuddin Al-Hushairi Al-Hanafi (empunya At-Tahsil wal Hashil)
Al-Khasru Syahi

Peringkat Ketujuh

Sheikh Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-‘Idd
Sheikh ‘Ala’uddin Al-Baji
Al-Imam Al-Walid Taqiyuddin Al-Subki (murid Sheikh Abdul Ghani An-Nablusi)
Sheikh Shofiyuddin Al-Hindi
Sheikh Shadruddin bin Al-Marhal
Sheikh Zainuddin
Sheikh Shodruddin Sulaiman Abdul Hakam Al-Maliki
Sheikh Syamsuddin Al-Hariri Al-Khatib
Sheikh Jamaluddin Az-Zamlakani
Sheikh Jamaluddin bin Jumlah
Sheikh Jamaluddin bin Jamil
Qodhi Al-Quddho Syamsuddin As-Saruji Al-Hanafi
Al-Qadhi Syamsuffin bin Al-Hariri
Al-Qodhi ‘Addhuddin Al-Iji As-Syirazi (empunya kitab Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam)
Dan sebagainya… Nafa’anaLlahu bi ulumihim wa barakatihim.. amin…
(antara rujukan: Tabyiin Kizb Al-Muftari oleh Imam Ibn ‘Asakir, Marham Al-Ilal oleh Imam Al-Yafi’e, Tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra oleh Imam Tajuddin As-Subki, At-Tobaqot oleh Imam Al-Badr Husein Al-Ahdal dan sebagainya)
Semoga Allah s.w.t. memberkati mereka dan seluruh umat Islam... Amin

KALAULAH ULAMA-ULAMA YANG HEBAT SEPERTI DI ATAS PUN TIDAK BERAKIDAH SEPERTI AKIDAH MUJASSIMAH WAHABI SALAFY PALSU , MAKA KITA LEBIH BAIK DAN SELAMAT IKUT ULAMA-ULAMA TERSEBUT LAH !!!

sumber: Blog ini diselia oleh Persatuan Mahasiswa Pengajian Akidah dan Agama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia

also, diambil dr http://www.facebook.com/note.php?note_id=215461591859750

1 comment: